Nh?ng hu?ng d?n liên quan ph?n chu?n b? l? v?t trong Thánh l?

M?n chào anh ch? em,

Tôi dă trao d?i v?i Tony Varas, chuyên viên thánh nh?c và ph?ng v? T?ng giáo ph?n Seattle, v? nh?ng hu?ng d?n liên quan ph?n chu?n b? l? v?t trong Thánh l?, c? th? là vi?c rót ru?u vào các chén thánh.

Sau dây là m?t s? di?m chính trong n?i dung trao d?i c?a chúng tôi:

- Cách quen dùng là rót ru?u tru?c, t?i pḥng thánh, vào các chén, r?i mang d?t ? bàn giúp l?. Sau dó các chén dă có rót ru?u này, d?t trên khay ho?c c?m tay, du?c dua lên bàn thánh trong ph?n chu?n b? l? v?t (Đi?u này dă du?c ghi trong tài li?u Ph?ng v? c?a Ṭa T?ng Giám m?c).

- Đoàn ru?c l? v?t ch? mang ru?u và bánh c?a ch? t?.

- Không c?n d? nu?c vào t?ng chén, ch? c?n pha nu?c vào chén c?a ch? t?. Có th? th?c hi?n c? ch? pha nu?c vào các chén l? khác nhung không c?n thi?t.

- Không du?c rót Máu Thánh sau khi dă truy?n phép.

- Tru?c dây v?n áp d?ng vi?c rót Máu Thánh sau kinh L?y Chiên Thiên Chúa, nhung t? sau Hu?n th? Redemptionis Sacramentum (Bí tích c?u chu?c), thu?ng dùng cách rót ru?u tru?c vào các chén.

- Có th? ch?p nh?n cách d? ru?u tru?c vào các chén, r?i doàn ru?c l? v?t mang d?n bàn th?, nhung dây không ph?i là cách th?c du?c ua dùng.

Xin d?c tài li?u gi?i thích c?a Hu?n th? Redemptionis Sacramentum (các kho?n t? 104 d?n 107) du?c dính kèm v?i tài li?u L?i Chúa.

Theo s? tán thành trong cu?c h?p các linh m?c, chúng ta s? th?c hi?n các hu?ng d?n này trong Mùa Chay.

Sau dây xin trích m?t do?n trong Hu?n th? Redemptionis Sacramentum nói v? nh?ng l?m d?ng d?i v?i các quy t?c ph?ng v?:

V́ sao nh?ng l?m d?ng d?i v?i các quy t?c l?i r?t du?c quan tâm nhu v?y?

Đ?c Thánh Cha Gioan Phaolô II dă nh?n m?nh: “Bí tích Thánh Th? r?t cao tr?ng, d?n m?c không ai du?c cho phép ḿnh x? s? theo ư riêng, khi?n cho s? thánh thi?n và tính cách ph? quát c?a Bí tích này b? lu m?” (Thông di?p Ecclesia de Eucharistia – Giáo H?i t? Thánh Th?, s? 52).

Hu?n th? Redemptionis Sacramentum (Bí tích C?u chu?c) khai tri?n v? n?i dung trên b?ng cách luu ư: “Ngu?i nào x? s? nhu th? theo khuynh hu?ng riêng c?a ḿnh, dù là linh m?c, cung dă làm t?n thuong d?n tính hi?p nh?t v? b?n ch?t c?a Nghi L? Rôma mà chúng ta ph?i luôn cham lo ǵn gi?, d?ng th?i ph?i ch?u trách nhi?m v? nh?ng hành d?ng không phù h?p v?i ni?m khao khát Thiên Chúa h?ng s?ng du?c con ngu?i ngày nay c?m nghi?m” (Hu?n th? Redemptionis Sacramentum, s? 11).

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Leonardo, linh m?c