HÀNH TRANG CHO NGU?I CÔNG GIÁO KHI LÀM M?

Làm m? là m?t ân hu? cao quư Chúa dă trao ban cho các ph? n?, mà qua dó công tŕnh t?o d?ng c?a Ngài du?c ti?p n?i. Trong vi?c nuôi con t? lúc bé tho cho d?n khi khôn l?n, các bà m? tr?i qua nhi?u kh?c kho?i lo âu, nhung cung có nh?ng lúc tràn ng?p ni?m vui v?i n? cu?i r?ng r?. Khi làm m?, m?i ngày d?u có nh?ng thách d? c?a ngày dó. Nh?ng ngu?i m? Công Giáo s? tr?i qua nh?ng thách d? cu?c d?i nhu th? nào? Xin chia s? nh?ng suy ng?m sau dây v? hành trang s?ng d?c Tin c?a nh?ng ngu?i Công Giáo d?m nh?n thiên ch?c làm m?, d?a vào kho tàng quư báu c?a là L?i Chúa, c? hành Ph?ng v?, nh?ng giáo hu?n c?a H?i Thánh và kinh nghi?m s?ng d?c Tin c?a ti?n nhân.

1. Tin Vào Thiên Chúa và S? Quan Pḥng C?a Ngài

Đă là m? th́ ai cung lo l?ng cho con cái ḿnh. Ngay t? lúc c̣n mang thai con, các bà m? lo không bi?t là ḿnh s? du?c “m? tṛn, con vuông” không? R?i khi con l?n lên, khi con ?m d?u s? mui, khi con di h?c du?ng xa, các m? có tram ngàn n?i lo cho con cái ḿnh. N?i ni?m lo l?ng dó n?m chính noi trái tim m?, r?t khó d? tách r?i. Tuy nhiên, là nh?ng bà m? Công Giáo, chúng ta tin r?ng Chúa ? cùng chúng ta trong m?i noi m?i lúc, trong m?i bu?c di c?a cu?c s?ng. Th?t là m?t di?u an ?i khi chúng ta có th? dâng lên Chúa nh?ng lo l?ng dang ch?t ch?a trong ḷng, và trao d?c con thân yêu c?a ḿnh cho Thiên Chúa ?m b?ng. Chúa ch?ng h?a s? bi?n vi?c làm cha làm m? du?c d? dàng dâu, nhung Ngài dă h?a ? cùng chúng ta măi măi cho d?n ngày t?n th? (Mt 28:20)

2. Chúa Nh?t, M?t Ngày Đ?c Bi?t C?a Gia Đ́nh

M?t bà m? Công Giáo m?u m?c ph?i là ngu?i tuân gi? không nh?ng Mu?i Đi?u Ran c?a Chúa mà c̣n Sáu Đi?u Ran c?a H?i Thánh, trong dó vi?c tham d? thánh l? Chúa Nh?t cùng v?i gia d́nh là cách t?t nh?t d? chúng ta c? hành d?c Tin Công Giáo và c?m t? t́nh yêu Thiên Chúa. Các m? hăy c? hành ngày Chúa Nh?t nhu là ngày c?a gia d́nh, khi mà c? gia d́nh có giây phút ng?i l?i th?o lu?n v? d? tài bài Phúc Âm hôm dó, v? nh?ng ǵ mà gia d́nh có th? làm d? thang hoa d?i s?ng. Thêm vào dó c? gia d́nh có th? chia s? cho nhau nh?ng khó khan, thách d? noi tru?ng h?c, s? làm d? các thành viên trong gia d́nh có th? giúp d? tuong tr? b?ng nh?ng l?i an ?i d?ng viên hay nh?ng ư ki?n chân thành.

3. Ṿng Tṛn Tuong Tr?

Khi làm m?, du?c b?n bè, hàng xóm, ngu?i trong giáo x? giúp d? th́ vô cùng c?n thi?t và quư báu. V́ th?, các bà m? nên l?p cho ḿnh m?t ṿng tṛn tuong tr?, d? khi g?p nh?ng mu?n phi?n ban khoan trong cu?c s?ng hay nh?ng th?c m?c v? vi?c nuôi d?y con cái, chúng ta có th? t́m ki?m nh?ng l?i khuyên t? nh?ng ngu?i b?n hay nh?ng ngu?i thân quen có kinh nghi?m. Theo Đ?c Tin Công Giáo, chúng ta là nh?ng chi th? trong m?t Nhi?m Th? c?a Đ?c Kitô. V́ v?y khi “m?t con ng?a dau c? tàu không an c?”, chúng ta s? không don d?c trong hành tŕnh s?ng d?o và làm m? c?a chúng ta.

4. Hăy Thánh Hóa M?i Ngày Chúng Ta S?ng

M?i khi b?t d?u m?t ngày m?i, chúng ta l?i có co h?i c?m nh?n du?c s? hi?n di?n c?a Thiên Chúa ? kh?p noi, t? nh?ng v?t nh? bé d?n nh?ng bi?n c? b?t ng? x?y ra trong ngày. Các m? hăy giúp con ḿnh nh?n ra s? hi?n di?n c?a Thiên Chúa qua nh?ng hành vi thu?ng nh?t trong ngày. Đ? r?i nh?ng giây phút thánh này s? là hành trang quư giúp các con s?ng cu?c s?ng thánh thi?n trong tuong lai. Sáng s?m khi các tr? s?a so?n r?i nhà di t?i tru?ng h?c, các m? không quên ôm hôn t? giă các con, ḷng th?m xin Chúa gi? ǵn chúng an lành. Chi?u v? khi gia d́nh quây qu?n chung quanh mâm com t?i và d?c kinh t?i, c? nhà nh?n ra du?c hoi th? c?a t́nh yêu thuong, c?a s? hi?p thông trong nh?ng giây phút thánh thi?n dó.

5. Làm Guong Sáng

Khi s?ng Đ?c Tin b?ng chính ho?t d?ng c?a ḿnh hay v?i ngu?i khác, các bà m? dang làm guong sáng cho các con. T? nh?ng ho?t d?ng nhu d?y giáo lư, hay tham gia các ho?t d?ng trong c?ng doàn, d?n vi?c ph? giúp ph?ng v? trong các thánh l?, guong sáng c?a các bà m? là m?t bài h?c t?t cho con cái. Đi?u này giúp chúng hi?u r?ng vi?c nuôi du?ng Đ?c Tin là m?t vi?c làm kéo dài c? d?i. Các m? hăy d?y con bi?t c?u nguy?n v?i Chúa, qua vi?c d?c Thánh v?nh, l?n h?t Mân Côi, hát thánh ca hay qua vi?c nói chuy?n don so v?i Chúa. Nh? nh?ng l?n c?u nguy?n này mà tâm h?n chúng ta du?c an b́nh và cu?c s?ng chúng ta du?c cân b?ng. Con cái chúng ta s? h?c h?i làm theo khi th?y du?c guong sáng c?a m? ḿnh.

6. Kiên Quy?t Nói “Không” V?i S? D?

Các bà m? chúng ta ph?i bi?t nói “không” v?i nh?ng ǵ ngu?i d?i thu?ng nói “du?c mà, có sao dâu”. L?m th? thiên h? làm h?ng ngày và d?i da s? ch?ng m?y quan tâm d?n chuy?n dúng sai, hay ?nh hu?ng th? nào d?n s? phát tri?n c?a con tr?. Nói dâu xa, phim ?nh và các chuong tŕnh truy?n h́nh v?i các h́nh ?nh d?m dá góp ph?n gia tang th? van hoá b?o l?c. Thêm vào dó, nh?ng bài hát v?i nh?ng l?i ca tiêu c?c d?y con ngu?i t?i ch? bi quan y?m th?. B?n ph?n c?a ngu?i làm m? là ch? cho con bi?t nh?ng ch? sai l?m d?y nguy hi?m dó.

7. Hăy Giúp Con Cái S?ng T? L?p

M? nào mà ch?ng dau xót khi th?y con ḿnh s?p s?a r?i xa ḿnh. T́nh yêu c?a m? d?i v?i con sâu d?m d?n n?i m? lúc nào cung th?y con ḿnh là m?t em bé. M? nào bi?t r?ng con cái là quà t?ng c?a Thiên Chúa không ch? cho m? nhung c̣n cho nh?ng ngu?i khác n?a. Các bà m? ph?i nh? r?ng d?ng nên quá chú ư t?i con, d?ng lúc nào cung dơi m?t nh́n con; t?t hon, hăy giúp con ḿnh l?n lên thành nh?ng ngu?i vui v? kh?e m?nh, và v?ng tin. Đôi lúc, cha m? cung nên lui bu?c, d?ng can thi?p v?i, hăy giúp chúng th?y du?c h?u qu? t? vi?c làm c?a chúng, và d? chúng h?c cách t? ch?c s?p d?t m?t th?i khóa bi?u cho riêng ḿnh, hay t? t́m ra cách gi?i quy?t v?n d? mà không c?n d?n cha m? giúp d?. Các m? nên bi?t r?ng: dôi khi d? các con ra di s?ng t? l?p l?i là món quà quư báu nh?t m? dành cho con.

8. Nh?n Ḿnh B?t Toàn

Ch?ng ai trong chúng ta hoàn h?o, và các bà m? cung v?y thôi. Đôi lúc các m? h?t kiên nh?n, n?i cáu lên, r?i ph?m ph?i nh?ng sai l?m. Sau dó, các m? c?m th?y h?i h?n, gi?n ḿnh t?i sao l?i gi?n d? v?i con. Chúng ta s?ng nhu m?t con ngu?i b́nh thu?ng v?i nh?ng b?t toàn, nh? th?, chúng ta s? hi?u con ḿnh và thông c?m v?i chúng hon, và vi?c này giúp chúng ta nh? l?i thân ph?n t?i l?i c?a chúng ta. Đó là lư do t?i sao chúng ta c?n Thiên Chúa tha th? và c?u thoát ta. Đi?u quan tr?ng các m? nên nh? khi ḿnh gi?n d? và không th? làm ch? du?c b?n thân, d?ng c? g?ng s?a ch?a con cái b?ng l?i hay b?ng hành d?ng. V́ l?i nói trong con gi?n d? là l?i nói m?t khôn.

9. Chia S? và Cho Đi

Cha m? ph?i làm guong cho con cái ḿnh noi theo. Khi chúng ta c̣n bé, cha m? dă d?y chúng ta yêu ngu?i và bi?t chia s? cùng ngu?i khác. Khi l?n lên, chúng ta v?n ti?p t?c làm vi?c dó, d?u r?ng, dôi khi th?t khó khi ph?i chia s? nh?ng v?t quư báu, giá tr?. Hăy khuy?n khích con ḿnh giúp d? ngu?i túng thi?u b?ng cách cho di nh?ng d? choi hay qu?n áo d? dùng cu. Hăy d?y con th? nào là “d? dùng” và d?y con s? khác bi?t gi?a “b?n x?n keo ki?t” và “c?n ki?m”, v́ ngu?i c?n ki?m là ngu?i x? d?ng tài s?n ti?n b?c cách khôn ngoan, không phung phí.

10. Giáo D?c Con Cái Theo L? Lu?t Chúa

Ph?i d?y con khi con c̣n nh?. ngu?i m? lúc nào cung là cô giáo d?u tiên d?y con nói, d?y con vi?t, d?y con s?ng d?o. Khi có di?u ki?n, hăy g?i con h?c tru?ng giáo x?, v́ thêm vào vi?c d?y nh?ng ki?n th?c thông thu?ng, các tru?ng d?o chú ư nhi?u hon v? d?c d?c, bao g?m vi?c d?y giáo lư. Hăy là ngu?i m? hi?n, g?n gui, bi?t c?m thông d? các con c?m th?y ḿnh luôn du?c ch? che nâng d?. Các m? hăy dùng ph?n thu?ng hay l?i khen d? khuy?n khích nh?ng hành vi t?t c?a con. Khi con ph?m sai l?m, d?ng dánh con hay dùng nh?ng h́nh ph?t trên thân th? con. Hăy nh? m?t di?u là, các tr? b?t chu?c cha m? r?t hay, v́ th? các M? ph?i luôn s?ng m?u m?c, làm guong t?t cho con ḿnh noi theo. Cha m? cung nên làm m?t n?i quy trong nhà, d? m?i ngu?i xem dó mà làm.

11. B?u Khí Tuoi Vui

Ch?ng có ǵ làm các bà m? sung su?ng hon khi cùng cu?i dùa v?i các con. N? cu?i làm con ngu?i s?ng khoái và xua di n?i lo l?ng, n?i nh?c nh?n trong ḷng ngu?i m?. Hăy t?o m?t b?u khí tuoi vui chung quanh các con, v́ nh? dó, chúng s? c?m th?y duoc yêu thuong và tâm h?n chúng s? du?c quân b́nh. Hăy ki?n t?o nh?ng giây phút tho?i mái cu?i dùa v?i các con, v́ vi?c này tu? thu?c ph?n l?n vào cách x? lư c?a chúng ta. Làm m? th?t là m?t trách nhi?m n?ng n? và khó khan, nhung du?c bù d?p b?ng ni?m vui khôn t? khi có con cái quây qu?n. Lúc dó m? con t?n hu?ng v? ng?t ngào c?a h?nh phúc. V? ng?t t? cu?c s?ng d?y nh?c nh?n, lo toan nhung chan ch?a t́nh yêu. M?t t́nh yêu luôn thúc d?y ngu?i m? chu toàn b?n ph?n Chúa trao. Chính t́nh yêu và s? chu toàn b?n ph?n dă làm nên v? ng?t ngào dó.

Lucas Quang - 2012