7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335


n

LỜI TRI ÂN CỦA HỘI THÁNH LINH


Đại diện cho Hội Thánh Linh, Giáo Xứ Thánh Anna, chúng con cám ơn LM Bùi Công Minh (cùng phái đoàn) đã đến giúp Tĩnh Tâm cho Cộng Đoàn/Giáo Xứ chúng con trong cuối tuần vừa qua. Tạ ơn Chúa mọi người tham dự được Chúa Thánh Linh đốt lên ngọn lửa tình yêu, mọi người ra về cảm thấy bình an và hoan lạc bước đi trong Thần Khí yêu thương của Chúa Thánh Linh, cùng với lòng nhiệt thành trong sứ mạng phục vụ anh em và Giáo Xứ. Nhờ lời mời gọi của Cha Chánh Xứ và Cha Minh, chúng con rất mừng là cả ba Hội Thánh Linh đã tiếp nhận được một số thành viên mới đứng lên xin gia nhập Hội.

 

Chúng con cũng xin đa tạ Cha Chánh Xứ, GX Thánh Anna, quý Sơ và quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con xử dụng Thánh Đường và Hội Trường để sinh hoạt. Vì lòng nhiệt thành phục vụ anh em, tuy chúng con sinh hoạt quá giờ ấn định trong Thánh Lễ Bế Mạc một chút. Xin Cha Chánh Xứ thương và tha thứ cho.

 

Chúng tôi cũng xin cám ơn đến tất cả tham dự viên, đặc biệt là Hội Thánh Linh ở GX Đức Mẹ Lộ Đức và GX CTTĐVN đã tiếp tay phụ giúp, cũng như những vị đến từ phương xa như: Georgia, Texas, Oregon, WA (Bellingham, Seattle và Olympia). Xin Chúa Thánh Linh chúc phúc lành cho lòng yêu mến Chúa tuyệt vời của quý vị.

 

Chúng tôi cũng xin cảm tạ các thành viên trong Ban Tổ Chức và các anh em trong Hội Con Thánh Cả Giuse đã nhiệt thành phục vụ hết mình trong cuối tuần vừa qua. Nguyện xin Chúa Thánh Linh đổ tràn đầy ân sủng trên quý vị.

 

Đại diện cho Hội Thánh Linh GX Thánh Anna thành kính tri ân Cha Bùi Công Minh, Cha Chánh Xứ GX Thánh Anna, quý Sơ, quý vị trong Ban Mục Vụ, hai chị Hội Trưởng (Ngọc và Huyền), cùng tất cả quý Anh Chị Em. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn lành cho quý vị.

 

Phó Tế - Phạm Theman Thể  (Người Tôi Trung Của ACE Trong Chúa Kitô)