Chúc Mừng Tân Ban Thường Vụ
12/10/2008

Mùng năm tháng mười ngày hôm nay
Cùng hai ngàn lẻ tám năm nầy
Ban đại diện cũ xin re - tired
Tân ban thường vụ được hình thành
Đã được cha xứ vừa xướng danh
Trước toàn thể cộng đoàn giáo dân
Toàn ban tuyên hứa trước nhan Chúa
Cùng trước cộng đoàn Tacoma
Hứa rằng đem hết cả tâm can
Cùng nghị lực và cả tài năng
Phục vụ giáo hội cùng cả cộng đoàn
Chúa ban thường vụ luôn chu toàn
Ước mong cộng đoàn cùng tiếp tay
Để tân ban thường vụ từ nay
Luôn phát triển, xây dựng cộng đoàn
Như lời tuyên hứa ngày hôm nay.

Ngọc Lan Chi - Ngày 05 tháng 10 năm 2008