7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Trang này đăng tải những công tác mục vụ và lịch trình. Xin các thừa tác viên cũng như cộng sự viên thường xuyen vào đây để xem và kiểm tra những công việc trong tuần hoạc trong tháng.

Lịch Công Tác Chặng Đàng Thánh Giá và Chầu Đầu Tháng


Ngày Phụ Trách Phụng Vụ
Ngày 1 Tháng 1, 2016 Giáo Khu Gioankim Chầu & Thánh Lễ
Ngày 5 Tháng 2, 2016 Hội Con Thánh Cả Giuse Chầu & Thánh Lễ
Ngày 4 Tháng 3, 2016 Hội Thánh Linh Chầu & Thánh Lễ
Ngày 1 Tháng 4, 2016 Trường Việt Ngữ LBT Chầu & Thánh Lễ
Ngày 6 Tháng 5, 2016 Hội Tông Đồ Cầu Nguyện Chầu & Thánh Lễ
Ngày 3 Tháng 6, 2016 Hội Con Đức Mẹ Chầu & Thánh Lễ
Ngày 1 Tháng 7, 2016 Ca Đoàn CTTDVN Chầu & Thánh Lễ
Ngày 5 Tháng 8, 2016 Hội Lêgiô Maria Chầu & Thánh Lễ
Ngày 2 Tháng 9, 2012 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chầu & Thánh Lễ
Ngày 7 Tháng 10, 2016 Giáo Khu Giacôbê Chầu & Thánh Lễ
Ngày 4 Tháng 11, 2016 Giáo Khu Anna Chầu & Thánh Lễ
Ngày 7 Tháng 12, 2016 Giáo Khu Thiên Thần Micae Chầu & Thánh Lễ

Lịch Công Bố Lời Chúa

Lịch Công Bố Lời Chúa: 1/2013 - 4/2013   


n/a n/a n/a
Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Ngày 13 Tháng 1 Tâm Áo Xanh

Lịch Dâng Của Lễ

Xin có mặt trước Thánh Lễ 15 phút


Ngày Phụ Trách Phụng Vụ
31-01-16 Giáo Khu Anna Chúa Nhật 4 Quanh Năm
07-02-16 Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Chúa Nhật 5 Quanh Năm
14-02-16 Giáo Khu Gioan Kim Chúa Nhật I Mùa Chay Năm C
21-02-16 Thừa Tác Viên Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C
28-02-16 Giáo Khu Giacôbê Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C

Lịch Thừa Tác Viên Thánh Thể

Lịch Thừa Tác Viên Thánh Thể: 1/2013 - 4/2013   


n/a n/a n/a
n/a n/a n/a

Lịch Giúp Lễ

Lịch Giúp Lễ: March, 2013 - April, 2013    


Ngày
Date
Thánh Lễ
Mass
Tên Giúp Lễ
Names
Ngày 4 Tháng 5
Friday, May 4th
Thứ Sáu
Friday
Michael, Tu
Cardin, Ryan
Ngày 6 Tháng 5
May 6th
Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Phục Sinh
5th Sunday of Easter
An, Tien
Ryan, Kevin
Victor Nguyen
Brian Nguyen
Ngày 11 Tháng 5
Friday, May 11th
Thứ Sáu
Friday
An, David
Ngày 13 Tháng 5
May 13th
Chúa Nhật Thứ 6 Mùa Phục Sinh
6th Sunday of Easter
An, Tien
Ryan, Kevin
Victor Nguyen
Brian Nguyen
Ngày 18 Tháng 5
Friday, May 18th
Thứ Sáu
Friday
An
David
Ngày 20 Tháng 5 Chúa Nhật Thứ 7 Mùa Phục Sinh
6th Sunday of Easter
Tien, An
Jason, Tu
Michael Dinh
David Vu
Ngày 25 Tháng 5
Friday, May 25th
Thứ Sáu
Friday
David
Cardin
Ngày 27 Tháng 5
Sunday, June 27th
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Pentecost
Michael, Alex
Jason, David
Vinnie ,Mitchell
Khai nguyen
Kevin Nguyen
Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng 6
Friday, June 1st
Thứ Sáu
Friday
An
David
Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 6
Sunday, June 3rd
Lễ Chúa Ba Ngôi
The Most Holy Trinity
An, Tu
Kevin, David
Lonny, Ryan
Victor nguyen
Brian Nguyen
Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng 6
Friday, June 8th
Thứ Sáu
Friday
Thien
David
Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 6
Sunday, June 10th
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
The Most Holy Body & Blood of Christ
Michael, Tien
Alex, Jason
Vinnie, Mitchell
Khai nguyen
Kevin Nguyen
Thứ Sáu, Ngày 15 Tháng 6
Friday, June 15th
Thứ Sáu
Friday
Thien
David
Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 6
Sunday, June 17th
11 Thường Niên
11 Ordinary
Michael, Tien
Alex, Jason
Vinnie, Mitchell
Khai nguyen
Kevin Nguyen
Thứ Sáu, Ngày 22 Tháng 6
Friday, June 22nd
Thứ Sáu
Friday
Tu
An
Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 6
Sunday, June 24th
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẫy Giả
The Nativity of St. John Baptist
Tu, Tien
Alex, Jason
Vinnie, Mitchell
Michael Dinh
David Vu
Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng 6
Friday, June 29th
Thứ Sáu
Friday
Thiên
Cardin