7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

TIN TỨC & THÔNG BÁO:

Huấn Luyện Giáo Lý Viên
1/9/2009

Kính thưa các giảng viên và các giáo lý viên các lớp giáo lý,

Được phép Cha chánh xứ Nguyễn Anh Tuấn, và cũng để chuẩn bị cho năm học mới vào tháng 10 năm 2009 này. Cộng đoàn sẽ tổ chức một ngày huấn luyện về kỷ năng giáo lý cho các giáo viên củ cũng như mới tham gia. Chương trình như sau:

Saturday, September 12th, 2009
9:00 AM – 2:00 PM
At the Rectory Basement, St. Ann

9:00 AM - Ice breaker (anh Hoàng)

9:15 AM - Opening prayer/ The vision of the pastor about the catechism Program (Fr. Tuan Nguyen)

9:30- 10:30 AM - Sacraments are important (Fr. Cal Christiansen)

10:45- 11:45 PM - Keynote Speaker: Eucharist in our daily life (Dr. Lê Xuân Hy)

30 minutes break for Lunch: Food will be provided

12:15- 2 PM - Eucharist in Catechist’s life (cont. by Dr. Lê Xuân Hy)

2pm - Closing prayer (Sr. Theresa)

Xin mang theo sách Tân Ước và xin đọc Gioan chương 6. Please bring New Testament with you and read Gioan chapter 6. Xin mời các giảng viên và giáo lý viên ở lại họp mặt và nhận sách. Catechists please stay for a short meeting and receive books.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ:

    Chương Trình Mục Vụ Giáo Lý 2009 – 2010
    1/9/2009

  • Giáo Lý Dự Tòng: Sẽ được khai giảng vào đầu tháng 10 và kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh ngày 4 tháng 4.
  • Lớp Giáo Lý Xưng Tội và Rướt Lễ Lần Đầu: Dành cho các em từ 8 tuổi trở lên. Sẽ được khai giảng vào đầu tháng 10 và kết thúc ngày 6 tháng 6, 2010 vào Chúa Nhật Kính Mình Máu Thánh Chúa. Xin lien lạc với Sr. Theresa trước một tháng.
  • Lớp Giáo Lý Thêm Sức: Các em từ 16 tuổi trở lên. Lớp sẽ khai giảng vào tháng 11 và kết thúc vào ngày 11 tháng 4, 2010.
  • Xin điền vào các mẫu đơn bên tay phải của trang web, hoặc lien lạc với Sr. Theresa và anh Chau cuối nhà thờ.