7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Lời Cha Chánh Xứ

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

Anh chị em thân mến,

Tiến trình Tầm Nhìn 2017 là một món quà tuyệt diệu đối với Cộng Đoàn dân Chúa St. Ann chúng ta. Hơn 200 thành viên trong giáo xứ, từ bốn cộng đoàn sắc tộc khác nhau-Mỹ, Việt Nam, Samoan và Phi Luật Tân, đã tham dự cuộc họp đầu tiên tại Hội Trường Giáo Xứ, nhằm xác định những nhu cầu của giáo xứ trong năm năm tới. Tôi hết lòng biết ơn Ủy Ban Tầm Nhìn 2017 và sự trợ giúp của Tổng Giáo Phận Seattle, Văn Phòng Đại Diện Giám Mục phụ trách giáo sĩ, trong việc tổ chức buổi hoạch định Chương Trình Tầm Nhìn 2017 và làm việc với các nhóm công tác khác nhau nhằm xác định những mong ước của chúng ta và soạn thảo văn kiện này.

Tôi muốn lưu ý một điều quan trọng: chúng tôi đã không lấy lý do tài chính mà sửa đổi những mong ước của anh chị em đối với cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Văn kiện này là chương trình sống được xây dựng bởi anh chị em, bởi cộng đoàn chúng ta, thể hiện những mục tiêu và những việc cần được ưu tiên thực hiện trong năm năm tới. Bước tiếp theo sẽ dành cho Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chính và tôi nhằm xác định việc xây dựng ngân quỹ cần thiết và có thể thực hiện được trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Cũng không kém phần quan trọng là chúng ta quyết tâm và dấn thân thực hiện, biến ước mơ trở thành hiện thực.

Một lần nữa chúng tôi hết lòng biết ơn tất cả mọi người đã tham gia vào tiến trình soạn thảo và hướng nhìn đến năm 2017, khi đó tầm nhìn của cộng đoàn chúng ta sẽ trở thành hiện thực. Xin Thiên Chúa luôn ban ơn lành cho gia đình tất cả anh chị em!

Mến chào anh chị em trong Chúa Kitô.

Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, T.S. Mục Vụ
Linh mục chính xứ

NỘI DUNG