7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

TRUYỀN THÔNG

Thông tin hữu hiệu, chia sẻ các phương tiện, cộng tác và hiệp nhất giữa mọi thành phần khác nhau trong cộng đoàn giáo xứ là trung tâm tạo nên một cộng đoàn giàu sức sống. Qua việc dùng các phương tiện truyền thông quen thuộc và sẵn có, có thể gửi đi nhiều sứ điệp, đồng thời việc tiếp nhận, hiểu biết nội dung các sứ điệp cũng dễ dàng, nhanh chóng. Qua việc đa dạng hóa và cải tiến các phương cách truyền thông, chúng ta chia sẻ thông tin hữu hiệu hơn và xây dựng các mối liên kết được vững mạnh hơn. Tại Giáo Xứ St. Ann, chúng ta tin rằng anh chị em giáo dân khi được thông tin đầy đủ sẽ trở nên tích cực hơn và tham gia nhiều hơn vào đời sống giáo xứ. Để mọi người biết được những việc cần thiết trong cộng đoàn dân Chúa, chúng ta tiếp tục lắp đặt và hỗ trợ các máy móc, giúp cho việc truyền thông được minh bạch và thống nhất.

Phát triển ủy ban truyền thông
Tập trung vào việc ứng dụng và khai triển các phương tiện truyền thông xã hội dành cho giáo xứ (Mục tiêu Năm 2014)

Tăng cường trang mạng của Giáo Xứ St. Ann và mạng Internet
Khuyến khích việc sử dụng trang tin điện tử của giáo xứ với bản tin và các phương tiện truyền thông khác (Mục tiêu của năm 2014)

Phát triển thư viện nhằm tăng thêm sách về văn hóa và dễ dàng sử dụng hơn nữa
Thành lập Ủy Ban Đa Văn Hóa, giúp cho việc chuẩn bị một kế hoạch lâu dài nhằm quản lý các dịch vụ thư viện. Hoạch địch một chương trình bao gồm việc quản lý, nhân viên tình nguyện, tăng cường tài liệu tham khảo.

NỘI DUNG