7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN

Việc huấn luyện thường xuyên về Đức Tin tại Giáo Xứ St. Ann nhằm thông truyền Đức Tin của chúng ta, bằng cách làm cho mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Người được phát triển sâu sắc hơn nữa. Chúng ta được mời gọi để giảng dạy, nuôi dưỡng và nâng đỡ nhau trong cuộc lữ hành để tất cả mọi người chúng ta có thể trở thành sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Giáo xứ quyết tâm mang đến những cơ hội và môi trường cho mọi người chúng ta để củng cố và đào sâu sự nhận biết và quý trọng đối với sự sung mãn của Đức Tin và truyền thống Công Giáo. Chúng ta hết sức nâng đỡ các bậc phụ huynh chu toàn trách nhiệm thông truyền hồng ân Đức Tin cho con cái mình.

Phát triển Ban Giáo Lý
Thành lập Ban Giáo Lý nhằm phát triển và tổ chức các hoạt động và chương trình huấn luyện Đức Tin trong giáo xứ (Mục tiêu Năm 2013)

Hỗ trợ các đôi hôn phối trong Giáo Xứ
Xây dựng một chương trình giúp các đôi hôn phối luôn thăng tiến và yêu thích đời sống cộng đoàn trong những việc cần thiết của giáo xứ, làm cho cuộc sống hôn nhân được vững bền trong sự quy hướng về Chúa Kitô (Mục tiêu Năm 2014)

Nghiên cứu chương trình chuẩn bị hôn nhân để đáp ứng những nhu cầu của học viên
Gặp các đôi hôn phối nhiều lần để trình bày những phương cách giúp củng cố mối dây liên hệ của họ với nhau (Mục tiêu Năm 2015)

Cung cấp thông tin ESL
Cung cấp thông tin ESL và hướng dẫn các chương trình hiện có cho cộng đồng tại địa phương (Mục tiêu Năm 2016)

Dạy giáo lý bằng những ngôn ngữ khác nhau
Đáp ứng thêm khi phát sinh nhu cầu cùng với việc chú trọng vào ứng dụng thực hành (Mục tiêu Năm 2017)

NỘI DUNG