7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

TÀI CHÍNH

Một ngân quỹ ổn định và an toàn là điều cần thiết đối với giáo xứ trong việc giải quyết những nhu cầu về phương tiện sinh hoạt trong giáo xứ, những nhu cầu của giáo dân và bảo đảm cho việc thực hiện các chương trình và dự án của giáo xứ được thành công. Cùng với việc tiếp cận theo đúng nguyên tắc quản lý dựa trên những nhu cầu, những việc cần ưu tiên và tính khả thi, ngân quỹ ổn định và an toàn sẽ bảo đảm cho hoạt động tài chính của Giáo Xứ St. Ann được lành mạnh cả hôm nay lẫn tương lai lâu dài.

Mở thêm chương trình sử dụng các thiết bị nhằm tạo cơ hội hiến tặng cho Giáo Xứ
Tiến hành chương trình quản lý các hoạt động nhằm giúp mọi giáo dân có thể sử dụng hữu hiệu các thiết bị của nhà thờ, đồng thời có các cách thức thu nhận mọi đóng góp để làm việc bác ái (Mục tiêu Năm 2014)

Lập quỹ tu bổ các phòng vệ sinh, nâng cấp hệ thống nước và tăng cường các thiết bị trợ giúp người tàn tật
Tổ chức và hoàn chỉnh quỹ dành cho việc đáp ứng tiêu chuẩn ADA và nâng cấp các phòng vệ sinh trong nhà thờ (Mục tiêu Năm 2013)
Gây quỹ dành cho việc sửa chữa ban đầu các phòng vệ sinh khi cần (Mục tiêu Năm 2014)

Gây quỹ dành cho việc thay mái nhà thờ
Xác định kế hoạch, nhà thầu, kiểu vật liệu và các chi tiết của diện tích mái, xem xét thời tiết và tình trạng của tầng mái và các ống máng (Mục tiêu Năm 2017)

Xây dựng thêm kế hoạch truyền thông để chia sẻ thông tin về tài chính
Đưa vào bản tin giáo xứ mục thông báo về mục tiêu cả năm và hằng tuần để cho thấy số liệu vượt hoặc chưa đạt so với ngân sách hằng năm (Mục tiêu Năm 2013)

NỘI DUNG