7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

MỤC VỤ GIỚI TRẺ

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ St. Ann quyết tâm đưa giới trẻ đến với mối tương giao cá nhân với Chúa Kitô. Qua việc cầu nguyện, cử hành phụng vụ và dấn thân phục vụ, giới trẻ Giáo Xứ St. Ann được nhận biết sứ điệp Tin Mừng và được khích lệ sống sứ điệp này trong cuộc sống hằng ngày của mình. Giáo xứ hỗ trợ giới trẻ về mặt thiêng liêng và qua cử hành phụng vụ, mang lại cho giới trẻ những cơ hội giao lưu với nhau. Chúng ta hướng tới mục tiêu bảo đảm cho giới trẻ đạt đến sự phong phú của Đức Tin Công Giáo.

Thành lập Ban Mục Vụ Giới Trẻ
Thành lập Ban Mục Giới Trẻ để thay mặt cộng đoàn dân Chúa hỗ trợ sự thăng tiến của người trẻ, huấn luyện Đức Tin và đời sống thiêng liêng (Mục tiêu Năm 2013)

Tổ chức Thánh Lễ Giới Trẻ đa văn hóa
Tìm thêm các điều phối viên giúp tập hát cho ca đoàn và quy tụ giới trẻ, tăng cường cho ca đoàn để hát trong các thánh lễ, nhất là Thánh Lễ Giới Trẻ (Mục tiêu Năm 2013)

Tổ chức tĩnh tâm giới trẻ và gia đình các bạn trẻ
1. Thành lập Ủy Ban Tổ Chức Tĩnh Tâm dành cho giới trẻ và gia đình. Mong cho các bạn trẻ được liên kết với nhau và tâm hồn luôn gắn bó với Chúa. Mong cho các hoạt động mang tính chất Công Giáo hơn nữa và biết tìm đến với những dịp tĩnh tâm hơn nữa
2. Mỗi khi tổ chức tĩnh tâm giới trẻ, xin mời gia đình các bạn trẻ cũng hãy tham gia (Mục tiêu Năm 2016)

Khuyến khích giới trẻ tham gia hơn nữa vào các hoạt động của giáo xứ
Quảng bá các hoạt động của giới trẻ qua những thông báo tại nhà thờ, các video cổ động, bản tin giáo xứ, triển lãm các hoạt động. Giúp đỡ người trẻ trở nên người Kitô hữu hơn nữa đồng thời hăng hái tham gia các hoạt động để xây dựng tương lai giáo xứ (Mục tiêu Năm 2014)
Lập thêm và khởi sự những chương trình khuyến khích các bạn trẻ tham dự các buổi tĩnh tâm và các buổi tối cầu nguyện (Mục tiêu Năm 2015)

NỘI DUNG