7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

TRI ÂN

Ủy Ban Xây Dựng Kế Hoạch

Fr. Tuan Nguyen
Deacon Theman Pham
Sister Thesesa Nguyen
Cathy Bunger
Onolata Petelo
Sofia Tupea
Vincent Duffney
Cuong Nguyen
Khoa Dao
Hai Nguyen
Rich McMakin

Các Nhóm Đặc Trách

Huấn Luyện Đức Tin
Sister Dolores Herbeck, O.S.F.
Sister Theresa Nguyen
Agnes Uti
Ba Le
Helen Nguyen
Rosary Uti
Barbara Lofquist

Mục Vụ Giới Trẻ
Darilynn Nielsen
Xuan Nguyen
Diana Truong
Vien Hua
Avetonu Tua
Phụng Vụ
Sofia Tupea
Onolata Petelo
Sister Trinh Nguyen
Quynh - An Tran
Emma R. Caintic
Lechi Nguyen

Sinh Hoạt Cộng Đồng
Cuong Nguyen
Thang Huynh
Gail Jensen
Poe Nielson
Jesse Tupea
Tài Chánh
Khoa Dao
Vincent Duffney
Lien Nguyen
Gary Dorfner
Pele Faleono

Truyền Thông
Hai Nguyen
Onolata Petelo
Ana Aumua
Elvera Efesco
Larry Koch
Marietta Petelo
Mary Ross
Xây Dựng Cơ Sở
Cathy Bunger
Khoi Tran
Phu Do
Thang Huynh
Rich McMakin
Milla Schlatter
Kathy Tice
Hien Tran

Xin cảm ơn đặc biệt tới bà Leigh Stringfellow, đại diện của Tòa Tổng Giám Mục Seattle.

NỘI DUNG