7001 South Park Ave., Tacoma, WA 98408
Phone #: (253) 475-6335

Tin Tức Sinh Hoạt

Tĩnh Tâm Mùa Chay từ ngày 11/3 tới ngày 15/3 (6pm-9pm) do Cha Bartolomeo Phạm Hữu Đạt phụ trách.
Kính mời cộng đoàn sắp xếp tới tham dự. Đọc tiếp ...

Giáo Xứ đang cập nhật sổ ghi danh cho các gia đình trong khu vực.
Nếu quý vị chưa là thành viên giáo xứ, xin ghi danh để đảm bảo mọi lợi ích của giáo dân. Các bạn trẻ mới kết hôn sẽ được coi là một gia đình mới. Do đó khi yêu cầu Rửa Tội, Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức, Hôn Phối, hoặc Xức Dầu, nhân viên văn phòng cần xác minh tình trạng thành viên giáo xứ của quý vị, và có thể từ chối nếu quý vị chưa là thành viên của giáo xứ. Đọc tiếp ...

Các Bài Viết Cũ